Annonse

Har ikke tid. Må jobbe. Bøkene er for dyre. Kurset starter for sent. Jeg har hørt alle unnskyldningene for ikke å lære seg mer norsk. (English version included.)

Jeg snakker mye med utlendinger som jobber i Norge. Noen av dem er racere i norsk. Andre kan nesten ikke et ord etter å ha bodd i landet i flere år! – Har ikke tid, er den vanligste unnskyldningen Hun sier det, damen som legger ny lakk på neglene mine også.

vigdishjorth

Hun jobber både sent og tidlig. Norskkurset på dagen rekker hun ikke på grunn av jobb. Norskkurset på kvelden rekker hun ikke fordi hun fortsatt jobber. I helgen vil hun ha fri og være med familien. Den norsken hun kan, har hun lært seg selv.

Den andre unnskyldningen er at det er for dyrt. Eller unnskyldning? Det er fakta at det er dyrt: Opptil 5000 kroner for å følge et kommunalt norskkurs i en måned? Har ikke råd til det. Eller den siste forklaringen; kurset var for dårlig. Boken for avansert.  Alle snakker engelsk til meg på jobben uansett….

mernorsk

 

I tiden som kommer vil jeg skriver mer om bøker, videreutdanning og undervisning. Jeg studerer praktisk pedagogikk og skal i vår undervise både på en videregående skole samt holde et lite norskkurs innen voksenopplæring.

Idag har jeg studert bøkene Mer Norsk (tekstbok og arbeidsbok) av Gölin Kaurin Nilsen og Ingeborg Gjerseth, utgitt av Fagbokforlaget. Jeg leser best på café, og oppsøkte yndlingskafeen for å få ro på meg til å gå igjennom bøkene.

utdanning2

Dette er en bok for de som allerede kan litt norsk (spor 2 og 3). Boken har et friskt uttrykk og er moderne i formen. Forfatterne har lang erfaring innen språkopplæring for innvandrere.

mittlilleland2

Mer norsk dekker hele læreplanen og tar for seg aktuelle temaer fra samfunn og dagligliv. Her er ikke bare norsk historie, grunnlov og 17. mai, boken dekker også nyere temaer som 22. juli, sosiale medier – Facebook – og krisen i norske aviser. Alle temaene gir god grobunn for diskusjon i klassen.

mitlilleland

 

Læreverket består av tekst- og arbeidsbok, lydbok, øvinger i lytteforståelse, lærerveiledning, lærer-CD og digitale oppgaver.

typisk norsk

Enkelte læresteder foretrekker denne boken fremfor læreverket og konkurrenten Stein på Stein; ifølge kolleger jeg har snakket med, mener de at Mer norsk er friskere, mer moderne og bedre fyller kompetansemålene. Den eneste ulempen er at man må betale for tilgangen til digitale oppgaver på nett.

facebook

 

Når man leser på café, er det viktig å velge et sted der det er gratis påfyll på kaffe. Timene går fort, og plutselig får en lyst på en ny kaffekopp. Og vann. Alltid et glass vann til kaffen for å ikke å bli helt dehydrert.

Så ble det tid til en titt på salget også, i yndlingsbutikken Goelia.

goeliasalg

ps; neglelakken på bokbildet heter Rose Brocade og boken er Om Bare av Vigdis Hjorth; som jeg leser til en bokgruppe.

Bøkene Mer Norsk/Fagbokforlaget er anmeldereksemplarer.

 

Les også: Don´t miss the julebord.

To be continued.

English version:

Learn more Norwegian!

Dont´have time. Have to work. The books are too expensive. The course starts too late. I have heard all the excuses for not learning more Norwegian. I talk a lot with foreign people who live in Norway. Some of them know Norwegian very well. Others hardly speak a word even though they have lived here for years: – Do not have the time, is the most common excuse. This is what she claims, the lady who do my nails as well: She works both day and night. The «norskkurs» in daytime she can’t attend because she works. The evening class starts before she end work. In the weekend she want to be free to be with her family. The Norwegian words she speak, she have taught herself.

The other excuse is that is is too expensive. Or excuse? It is a fact that courses and books are expensive: 5000 kroner to attend a communal class for a month? Can´t afford it. Or the final explanation; the course was bad. The book too advanced. My colleagues speak English to me at work anyway.

In the next couple of months I will write more about books, education and teaching. I study to be a teacher for immigrants and will this semester teach in a high school and give a small Norwegian-course for adults.

Today I studied the books Mer Norsk (textbook and workbook) by Gölin Kaurin Nilsen og Ingeborg Gjerseth, Fagbokforlaget.

I like reading in cafés and went to my favourite coffee shop to go through the books.

This is a book for advanced classes (spor 2 og 3). The book is modern and fresh. The authors have many years experience from teaching Norwegian to immigrants.

Some colleagues prefer this book instead of the «rival», Stein på Stein; they roughly say that Mer Norsk is fresher, more modern and better fulfill the teaching goals. The only bad thing is that you have to pay for using the digital sources online.

This book covers the entire curriculum and discusses current topics from society and daily life. Here is not only Norwegian history,constitution and 17. May, the book also cover newer topics as july 22, social media – Facebook – and the crisis in Norwegian newspapers. All themes are easy to discuss in class.

When you read in cafés, it is important to pick a place where there is free coffee refill. The hours go fast and suddenly you want a new cup of coffee. And water. Always a glass of water to the coffee, not to get dehydrated.

Afterwards there was time for a look at the sales, in my favorite women clothes shop, Goelia.

ps; the nail polish on the bookphoto is Rose Brocade and the book is  Om Bare by Vigdis Hjorth; which I am trying to finish for a book group.

To be continued.